Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Χρηματικό Βραβείο «Ανταγωνισμός 2010»


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενισχύσει την κουλτούρα ανταγωνισμού στην Ελλάδα και στα πλαίσια των ενεργειών της για προώθηση των αρχών του ανταγωνισμού μέσω της ευαισθητοποίησης (competition advocacy), αποφάσισε να προκηρύξει ετήσιο διαγωνισμό για τη συγγραφή καλύτερης επιστημονικής μελέτης στο δίκαιο ή τα οικονομικά του ελεύθερου ανταγωνισμού από νέους επιστήμονες. Στην καλύτερη μελέτη θα απονέμεται χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκειμένου να ενισχύσει την κουλτούρα ανταγωνισμού (competition culture) στην Ελλάδα και στα πλαίσια των ενεργειών της για προώθηση των αρχών του ανταγωνισμού μέσω της ευαισθητοποίησης (competition advocacy), προκηρύσσει για το έτος 2010 διαγωνισμό για το Χρηματικό Βραβείο «Ανταγωνισμός 2010».
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η συγγραφή καλύτερης επιστημονικής μελέτης στο δίκαιο ή τα οικονομικά του ελεύθερου ανταγωνισμού από νέους επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την 30η Νοεμβρίου 2010 το 30ο έτος της ηλικίας τους.
Η μελέτη θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά και να αφορά το ευρύ αντικείμενο του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικότερα είτε το Ελληνικό είτε το Ευρωπαϊκό δίκαιο και πολιτική ανταγωνισμού. Η μελέτη θα πρέπει να είναι αδημοσίευτη και να περιέχει στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε πρόσφατη έρευνα. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων.
Οι μελέτες μπορούν να είναι μόνο ατομικές. Αποστέλλονται εκτυπωμένες, σε δύο (2) αντίτυπα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, GR-104 34 Αθήνα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος αναφέρει τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) και του παραλήπτη (Επιτροπή Ανταγωνισμού). Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας κρίσεως, ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει 2 σφραγισμένους εσωτερικούς φακέλους. Εξ αυτών, ο ένας περιλαμβάνει τη μελέτη και αναφέρει ΜΟΝΟ την ένδειξη «Για το Χρηματικό Βραβείο Ανταγωνισμός 2010», και ο άλλος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναφέρει ΜΟΝΟ την ένδειξη «Για το Χρηματικό Βραβείο Ανταγωνισμός 2010 – Δικαιολογητικά». Η αναφορά προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου είτε στον εσωτερικό φάκελο της μελέτης ή σε οποιοδήποτε σημείο αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας
Για την καλύτερη μελέτη προβλέπεται απονομή χρηματικού βραβείου 3000 ευρώ.
Λήξη προθεσμίας για την υποβολή των μελετών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2010. Έγκυρες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία.

* Η φωτογραφία πιθανώς να προστατεύεται απο copyright (πηγή: εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...